అత్తయ్యే వేళ ఆలోచనలెన్నో!

కొత్త కోడలు ఇంటిని ఎలా చూసుకుంటుందోనన్న ఆందోళన వంటివన్నీ కొత్తగా అత్తయ్యే వేళ ప్రతి స్త్రీకి తప్పనిసరిగా ఎదురయ్యేవే.. అసలు కొడుకు పెళ్లివేళ ఆ అమ్మ ఆలోచనా విధానం ఎలా ఉంటుంది..continue

Advertisements