ఐక్రీమ్‌ను ఇలా కూడా వాడొచ్చు..

కంటి చుట్టూ ఉన్న చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ ఉపయోగించే సౌందర్యలేపనాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తుంటారు.continue

 

Advertisements