మనకి మనమే సాయం చేసుకుందాం..

మహిళలు సాధికారత దిశగా అడుగులు వేయాలన్నా, అభివృద్ధి పథంలో పయనించాలన్నా అందుకు అక్షరాస్యత కలిగి ఉండడం ఎంతో ఆవశ్యకం.continue