సామాన్యుల ఆకాంక్షలు ప్రతిఫలించేనా?

కేంద్ర బడ్జెట్.. ప్రస్తుతం దేశంలో అందరి దృష్టీ దాని మీదే ఉంది. విత్తమంత్రి ఎలాంటి బడ్జెట్‌ని అందిస్తారా? అది సామాన్యుల ఆకాంక్షలకు తగ్గట్టుగా ఉంటుందా..?continue

Advertisements