ఆ 6 నెలలు పాఠాలు నేర్పాయి!

తొలి ఆర్డర్‌లోనే ఐదొందల బ్యాగులు! ఉత్సాహంగా పనిచేసింది. కానీ మలి ఆర్డర్ కోసం ఆరునెలలు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈలోపు సహాయకులు వెళ్లిపోయారు. యంత్రాలూ మరమ్మతుకి గురయ్యాయి..!continue