ఇంటి అద్దె క్రెడిట్ కార్డుతో..!

మీకు ఏదో నగరంలో సొంతిల్లుంది. దాన్ని అద్దెకిచ్చి.. నెలనెలా మీకు డబ్బొచ్చేలా చూడాలి. ‘ఆ పనీ మేం చేస్తాం..!’ అని చెబుతారామె…continue