అమ్ముడుపోని ఆ దుస్తులు.. భయవెట్టేవి!

అద్భుతమైన ఉత్పత్తులను రూపొందించి అంగట్లో పెట్టింది. అయితే ఏడాది గడిచినా అవి అమ్ముడుపోలేదు..! ఆ పరిస్థితుల నుంచి ఎలా బయటపడింది! ఆ వివరాలు తన మాటల్లోనే…continue