‘అంతమందిని ఎలా పెంచుతావ్!’

ఆమె ఒంటరితల్లి! పేరు లక్ష్మీ. ఏ చదువూలేని ఆమె.. తాను కన్నీటివానలో తడిసినా కాయకష్టంతో ఆ పిల్లలకి కల్పవృక్షంలా నిలిచింది. ఆ కథ ఆమె మాటల్లోనే..continue